Des del 1983 Serveis Professionals d’Assessorament
Comptable-Fiscal-Jurídic-Laboral i Consultoria
Un equip de 12 professionals titulats i amb expertesa
Som persones al servei de persones que oferim

Rigor

Confidencialitat

La Nostra professionalitat al servei del client

Image

Mallol Assessors

Assessorament integral
per empreses i persones

Image
Empresa per a les empreses i les persones
Equip multidisciplinar profesional –Laboral-Comptable-Fiscal-Jurídic.
Experiència de més de 40 anys
Referent en sectors tan diversos com el transport i la pesca entre d’altres.
Eines modernes d’integració amb el client i Seguretat Social i Hisenda pública.
Serveis Inhouse, assessorament in-situ.
Externalització de departaments Laboral-Comptable
Segona Opinió experta i amb criteri.
Serveis Avançats: Due Diligence
Assessorament Operacions societàries (Compra-Venda d’empreses) Creació i tancament d’empreses. Inspeccions fiscals-Laborals, Valoració d’empreses.
Assistència Jurídica avançada
Representació Judicial, Contractes Comercials, Testaments, Successions

Equip Mallol Advocats –Serveis Jurídics

Civil-Mercantil-Administratiu-Tributari-Laboral

Mallol Assessors ofereix als seus clients assessorament Jurídic en els Àmbits, Civil, Mercantil, Administratiu, Tributar i Laboral amb el suport d’un equip d’advocats propi.

Oferim un tracte personalitzat, proper i immediat, cercant sempre el millor per el nostre client.

Disposem de conexió directe amb administracions (Hisenda Pública i Seguretat Social) que ens facilita la consulta i tramitació d’expedients.

Mallol Assessors és una assessoria Digitalment transformada i emprem eines digitals en tots els àmbits possibles.

Treballem amb Xarxa amb Notaries i registres de manera que sigui possible simplificar els processos d’elevació a públic i inscripcions.

Tenim especial expertesa en els sectors del Transport i la Pesca

Hem creat jurisprudència per mitjà de la sentència del Cèntim sanitari!

Serveis Jurídics-Legals

ÀMBIT CIVIL

Herències : Anàlisi i estrategia fiscal per minimitzar impacte tributari Tramitació de l’herència

  • Sol·licitud últimes voluntats
  • Notaria
  • Liquidació Impostos relac
  • Locals i Autonòmiques. 
  • Inscripcions Registrals  derivades.

Contractes d’Arres i Compravendes

Contractes de Lloguer

Pactes successoris

Donacions

Ajuda a la formalització de testaments

Mecanismes de 2ª oportunitat

Formalització de relacions convivencials d’ajuda mútua.

Divorcis de mutu acord

Incapacitacions judicials o constitución de tuteles

Formalització de patrimonis protegits en favor de persones discapacitades

Assistència en la tramitació d’escriptures notarials per a qualsevol tipus d’operació

Serveis Jurídics-Legals

ÀMBIT MERCANTIL

Compravendes d’empreses

Reestructuracions i optimitzacions empresarials

Fusions, escisions, branques d’empresa, filials…

Concursos de creditors: pre-concursos i concursos

Constitució d’empreses o entitats mercantils: societats de capital, Societats civils particulars, Comunitats de béns, etc.

Dissolució de societats

Ampliacions i reduccions de capital

Presentació de comptes anuals

Legalització de llibres comptables i actes de socis de forma telemàtica

Assistència en juntes de socis o accionistas amb redacción d’actes o funcions de secretariat.

Reclamacions d’impagats o morositats per via exrajudicial o judicial

Reestructuracions financeres, negociacions bancàries.

Redacció d’actes de juntes o certificats d’acords.

Due Dilligence: àmbit mercantil

Especialitat Transport

Assistència, en el seu cas, a la junta   arbitral de transports

Constitució d’empreses dedicades a l’àmbit del transport: posem especial atenció a les peculiaritats del món del transport tals com la figura del gestor de transport (capacitador) o bé capitals mínims necessaris.

Serveis Jurídics-Legals

ÁREA ADMINISTRATIVA

Impugnació d’expedients sancionadors

Expedients de l’estat patrimonial contra l’Estat legislador

Serveis Jurídics-Legals

ÀREA FISCAL TRIBUTÀRIA

Atenció als requeriments rebuts per part de qualsevol òrgan administratiu (EAT, Agència tributària de Catalunya, Ajuntaments, Consells comarcals,…)

Assistència en procediments inspectors i de procediment

Assistència davant dels òrgans Econòmic-Administratius regionals i central.

Formació d’Hipoteques unilaterals amb l’administración pública corresponent

Tràmits per a la suspensió de l’execució de la liquidació corresponent en cas de ser impugnada davant els tribunals.

Estudis i informes fiscals per a qualsevol tipus d’operación amb impacte fiscal.

Constitució d’herències jacents

Liquidació d’impostos corresponents a les operacions efectuades i tramitació de la inscripción registral.

Assistència front als tribunals corresponents, incloent l’audiencia nacional.

Defensa en casos de derivacions de responsabilitat tributària

Sol.licituds d’ajornament o fraccionament

Negociació del deute tributari

Consultes tributàries tant a la Direcció General de Tributs com a l’Agència Tributària de Catalunya

Serveis Jurídics-Legals

ÀREA LABORAL

Contractes de treball

Finalització de contractes amb representación al CMAC

Convennis de treball, revisió i actualització.

ERTO/ERO (integral-ens ocupem de tots els tràmits)

Inspeccions de treball

Judicis laborals

Negociació del deute tributari

Segones opinions en l’Àmbit laboral

Due Diligence i planificación laboral