twitter twitter twitterSegueix-nos atwitter

Compatibilització d'una subvenció. Especial atenció d'aquelles destinades a cancel·lar préstecs ICO

Image

La crisi econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19 ha provocat que molts autònoms i empreses, sobretot les conegudes com a petites i mitjanes empreses (PIMES), hagin hagut de recórrer a finançament aliè per tal de preservar-ne la liquiditat i la solvència. econòmica. Un dels instruments amb més penetració van ser els préstecs ICO, atorgats per l'Institut de Crèdit Oficial.

Amb data 13 de març de 2021, va entrar en vigor el RDL 5/21 pel qual s'aprovaven mesures extraordinàries per a la solvència empresarial creant línies d'ajudes directes en forma de subvencions no reintegrables. Considerat el Reial decret anterior, així com la recent publicació per l'ICAC, en butlletí corresponent al mes de març, de la resposta al mode de comptabilització d'una subvenció adreçada a la cancel·lació d'un préstec ICO, per aquesta nota procedirem a analitzar el registre comptable d’aquest tipus d’ajudes.

Les subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers, queden regulades a la norma de registre i valoració (NRV) 18a del Pla General de Comptabilitat (PGC), aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, (NRV 18a del Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els criteris comptables específics per a microempreses (PGCPYMES), aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre) en l'apartat 1.1 del qual estableix que “Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables comptabilitzaran inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat, d'acord amb els criteris que es detallen al'apartat 1.3 d'aquesta norma. Les subvencions, les donacions i els llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registraran com a passius de l'empresa fins que adquireixin la condició de no reintegrables. A aquests efectes, es considerarà no reintegrable quan hi hagi un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de l'empresa, s'hagin complert les condicions establertes per a la seva concessió i no hi hagi dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció, donació o llegat.”

Dit això, en funció de si la subvenció compleix els requisits per ser considerada no reintegrable, s'haurà de registrar al patrimoni net de l'empresa, neta d'efecte impositiu. En cas contrari, si la subvenció fos de caràcter reintegrable, aquesta s'haurà de registrar com un passiu fins que adquireixi la condició de no reintegrable.

La pregunta que se'ns genera ara és: com comptabilitzar aquesta subvenció? La resposta és que dependrà de la finalitat per la qual s'ha sol·licitat ja que, segons el criteri d'imputació a resultats d'una subvenció de caràcter monetari, s'haurà de registrar en el moment en què es produeixi el fet pel qual s'ha sol·licitat .


El que és comú és que els imports monetaris rebuts en forma de subvenció es percebin sense assignació o sense una finalitat específica, cosa que implica que el tractament comptable s'imputi com un ingrés a l'exercici que s'ha rebut. Tot i així, haurem de tenir en compte tres escenaris possibles que veurem a continuació:

 1. Quan es concedeixin per assegurar una rendibilitat mínima o compensar dèficits d'explotació: s'imputaran com a ingressos de l'exercici en què es concedeixin, llevat que es Quan es concedeixin per assegurar una rendibilitat mínima o compensar dèficits d'explotació: s'imputaran com a ingressos de l'exercici en què es concedeixin, llevat que es destinen a finançar pèrdues futures, cas en què s'imputaran en aquests exercicis.
 • Moment de la concessió:

que consumirà finalment el producte.

 • Tractament comptable per les grans benzineres (lletra a):

 

Comptabilització de la venda del combustible:

Image
 • Al cobrament de la concessió:
Image
 1. Quan es concedeixin per finançar despeses específiques. En aquest cas, aquesta subvenció s'imputarà com a ingrés en el mateix exercici en què es meriten les despeses per la qual va ser atorgada.
 • Moment del cobrament:
Image
 • Al moment del meritament de les despeses:
Image
 1. Quan es concedeixin per adquirir actius o cancel·lar passius:
 1. Actius de l'immobilitzat intangible, material o inversions immobiliàries: S'imputaran com a ingressos de l'exercici en funció de la dotació de l'amortització del bé o quan se'n produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa al balanç.

 • Al moment de la concessió:
Image
 • Al moment del cobrament:
Image
 • Ingrés imputat en proporció a l’amortització dotada de l’exercici:
Image
 • Ingrés imputat per venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa
Image

Cancel·lació de deutes: S'imputaran com a ingressos de l'exercici l'any que es produeixi aquesta cancel·lació, llevat quan s'atorgui en relació amb un finançament específic, i en aquest cas la imputació es realitzarà en funció de l'element finançat.

 • Moment de la concessió:
Image
 • Al cobrament de la concessió:
Image
 • A la cancel·lació del deute:
Image
Image

Albert Mallol
Advocat
Departament Comptable
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Contacta amb nosaltres
Image
Adreça oficines

Pere Martell, 53 Baixos

Departament fiscal-jurídic
comptable-financer
43005 Tarragona

Pere Martell, 57 Baixos

Departament laboral
43005 Tarragona
Horari d'atenció
Image
Dilluns a Dijous 8.30h.-14h. i de 15h-18h. Divendres  de 8.30h. a 14h.
Connecta amb nosaltres
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Com arribar